Tự đăng ký

Перемывать косточки

Перемывать косточки
[peremyvat` kostochki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này