Tự đăng ký

Придавать крылья

Придавать крылья
[pridavat` kryl`ya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này