Tự đăng ký

Принимать за чистую монету

Принимать за чистую монету
[prinimat` za chistuyu monetu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này