Tự đăng ký

Проскакивать между пальцами

Проскакивать между пальцами
[proskakivat` mezhdu pal`tsami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này