Tự đăng ký

Разносить в пух и прах

Разносить в пух и прах
[raznosit` v pukh i prakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này