Tự đăng ký

Рубить сук, на котором сидишь

Рубить сук, на котором сидишь
[rubit` suk, na kotorom sidish`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này