Tự đăng ký

Сломать себе шею

Сломать себе шею
[slomat` sebe sheyu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này