Tự đăng ký

Сохранять присутствие духа

Сохранять присутствие духа
[sokhranyat` prisutstvie dukha]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này