Tự đăng ký

Спокоен как скала

Спокоен как скала
[spokoen kak skala]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này