Ставить с ног на голову

Ставить с ног на голову
[stavit` s nog na golovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này