Tự đăng ký

Стоять комом в горле

Стоять комом в горле
[stoyat` komom v gorle]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này