Tự đăng ký

Стоять на перепутье

Стоять на перепутье
[stoyat` na pereput`e]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này