Бить мимо цели

Бить мимо цели
[bit` mimo tseli]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này