Tự đăng ký

Биться головой о стену

Биться головой о стену
[bit`sya golovoj o stenu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này