Tự đăng ký

Биться не на жизнь, а насмерть

Биться не на жизнь, а насмерть
[bit`sya ne na zhizn`, a nasmert`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này