Tự đăng ký

Бледный как полотно

Бледный как полотно
[blednyj kak polotno]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này