Tự đăng ký

Брать быка за рога

Брать быка за рога
[brat` byka za roga]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này