Брать голыми руками

Брать голыми руками
[brat` golymi rukami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này