Tự đăng ký

Брать себя в руки

Брать себя в руки
[brat` sebya v ruki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này