Tự đăng ký

Брать за душу

Брать за душу
[brat` za dushu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này