Tự đăng ký

Вбивать себе в голову

Вбивать себе в голову
[vbivat` sebe v golovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này