Власть предержащие

Власть предержащие
[vlast` prederzhashhie]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này