Tự đăng ký

Врать как сивый мерин

Врать как сивый мерин
[vrat` kak sivyj merin]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này