Tự đăng ký

Вставать на колени

Вставать на колени
[vstavat` na koleni]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này