Tự đăng ký

Выбивать почву из-под ног

Выбивать почву из-под ног
[vybivat` pochvu iz-pod nog]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này