Tự đăng ký

Выбросить из головы

Выбросить из головы
[vybrosit` iz golovy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này