Tự đăng ký

Выеденного яйца не стоит

Выеденного яйца не стоит
[vyedennogo yajtsa ne stoit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này