Tự đăng ký

Говорить на ветер

Говорить на ветер
[govorit` na veter]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này