Tự đăng ký

Действовать на нервы

Действовать на нервы
[dejstvovat` na nervy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này