Tự đăng ký

Держать слово

Держать слово
[derzhat` slovo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này