Tự đăng ký

Держать на коротком поводке

Держать на коротком поводке
[derzhat` na korotkom povodke]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này