Tự đăng ký

Держать руку на пульсе

Держать руку на пульсе
[derzhat` ruku na pul`se]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này