Tự đăng ký

Задавать тон

Задавать тон
[zadavat` ton]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này