Tự đăng ký

Идти по линии наименьшего сопротивления

Идти по линии наименьшего сопротивления
[idti po linii naimen`shego soprotivleniya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này