Tự đăng ký

Комок в горле стоит

Комок в горле стоит
[komok v gorle stoit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này