Tự đăng ký

Красивый как картинка

Красивый как картинка
[krasivyj kak kartinka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này