Краше в гроб кладут

Краше в гроб кладут
[krashe v grob kladut]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này