Tự đăng ký

Называть вещи своими именами

Называть вещи своими именами
[nazyvat` veshhi svoimi imenami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này