Tự đăng ký

Ни с того ни с сего

Ни с того ни с сего
[ni s togo ni s sego]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này