Tự đăng ký

Отдавать должное

Отдавать должное
[otdavat` dolzhnoe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này