Tự đăng ký

Дают - бери, а бьют - беги!

1
Дают - бери, а бьют - беги! [Dayut - beri, a b'yut - begi]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này