Tự đăng ký

Повинную голову и меч не сечет

1
Повинную голову и меч не сечет [Povinnuyu golovu i mech ne sechet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này