Слово- серебро, молчание- золото

1
Слово- серебро, молчание- золото [Slovo- serebro, molchanie- zoloto]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này