You can change this website language: English

Tự đăng ký

Сначала думай, потом говори

1
Сначала думай, потом говори [Snachala dumaj, potom govori]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này