Tự đăng ký

Снявши голову, по волосам не плачут

1
Снявши голову, по волосам не плачут [Snyavshi golovu, po volosam ne plachut]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này