You can change this website language: English

Tự đăng ký

Дружба дружбой, а табачок врозь

1
Дружба дружбой, а табачок врозь [Druzhba druzhboj, a tabachok vroz']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này