Tự đăng ký

Устами младенца глаголет истина

1
Устами младенца глаголет истина [Ustami mladentsa glagolet istina]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này