Tự đăng ký

Язык мой - враг мой: прежде ума глаголет

1
Язык мой - враг мой: прежде ума глаголет [yazyk moj vrag moj prezhde uma glagolet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này