Tự đăng ký

Здоровье уходит пудами, а приходит золотниками

1
Здоровье уходит пудами, а приходит золотниками [Zdorov'e ukhodit pudami, a prikhodit zolotnikami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này