Tự đăng ký

Искру туши до пожара, беду отводи до удара

1
Искру туши до пожара, беду отводи до удара [Iskru tushi do pozhara, bedu otvodi do udara]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này